Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Decorall Mobilya Dekorasyon Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi* (“Decorall” olarak anılacaktır.) bünyesindeki kişisel veriler, Decorall’in koruması altındadır. Decorall, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Decorall tarafından aşağıda belirtilen haller dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Decorall tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu.

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, işyeri adresi.

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı Görsel ve İşitsel Veri Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları.

Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

Tarafımızca hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza halel getirmeden Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

  • Muhtemel müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve buna uygun online ve dijital kampanyalar dahil kampanyalar geliştirilmesi
  • Satın alma tercihleri ve gelişen hizmetlerin analizi gibi işlerin yürütümünü sağlayabilmek için iletişime geçilmesi
  • Firma etkinlik daveti gibi toplu e-posta gönderimi ve yürütülmesi
  • Şirket’le sözleşme ilişkisi kurulması amacıyla Şirket veya tedarikçileri vasıtasıyla teklif gönderilmesi, iletişime geçilmesi, ilk satışın yapılması, tele satışı/online satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
  • Pazardaki müşteri memnuniyetini arttırabilme, müşteri ihtiyacını anlama ve müşteri ile ilişkili süreçlerinin iyileştirilmesi
  • Müşteri memnuniyeti, şikayet ve uyuşmazlık yönetimi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Decorall Mobilya Dekorasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İletişim Linki: https://www.decorall.com/iletisim

Adres: Sancaktepe Mahallesi Sahilboyu Sokak No:254 Silivri/İstanbul